Sběrný dvůr

 

 

VE STŘEDU 28. 09. 2022 BUDE SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN

Svozové dny pro Bio odpad 2022:

 První svoz 29.3. (úterý), 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 28.6., 19.7., 9.8., 30.8., 20.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. (poslední vývoz).

BIO ODPAD – informace

Služby města Bechyně, p.o. oznamují občanům, kteří mají zapůjčenou hnědou popelnici na BIO odpad, že v průběhu měsíce března a dubna 2022 obdrží do poštovních schránek samolepky k označení těchto popelnic. Žádáme občany, kteří samolepku neobdrží, aby si jí osobně vyzvedli v kanceláři Služeb města Bechyně, p.o., a to od dubna 2022. Budova/dům s číslem popisným má nárok na jednu samolepku, resp. na jednu zapůjčenou popelnici určenou k ukládání BIO odpadu. První vývoz BIO odpadu v roce 2022 proběhne v úterý 29. 03. 2022. Více informací na tel. 605 186 626, nebo 734 278 890.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA OD 01.01.2022

STŘEDA      12:00 – 17:00

PÁTEK         12:00 – 17:00

SOBOTA      08:00 – 12:00

Tel.: 605 186 626, 734 278 890

Jak zužitkovat posekanou trávu

Autor textu: Ing. Ladislava Blažková (referentka životního prostředí Městského úřadu Bechyně)

Aby byl trávník jako kobereček, musíme ho pravidelně sekat. A aby té práce nebylo málo, posekanou trávu musíme ještě uklidit. Máte-li velký trávník, bývá jí hromada. Co s ní? Posekanou trávu je možné odvézt do sběrného dvora. Než ale trávu vyhodíte, zapřemýšlejte, zda by vaší zahrádce nemohla prokázat dobrou službu.

Čerstvě posekaná i lehce zaschlá tráva poslouží jako mulčovací hmota, kterou se dají obložit rostliny na záhonech i v nádobách. Vrstva mulče chrání zeminu před vysycháním a zabraňuje růstu plevelů. Nehodí se jen na vlhká a stinná místa, protože by tak akorát vzniklo příhodné prostředí pro slimáky, ale tam mulčovat beztak nepotřebujete. Mulč z trávy oceníte především u zeleniny typu rajčata, okurky a papriky. Mulčovat se dají i ovocné stromy, okolo nich ale nanášíme trávu v menší vrstvě a 10 cm okolo kmene necháme volných. Trávu můžeme motykou zapravit do země, která se tak obohatí o živiny. Tento postup využijeme nejen u stromů, ale také při zakládání nových záhonů. Zemina se tím přirozeně prohnojí a budou se v ní lépe množit prospěšné mikroorganismy. Posekanou trávu můžete zužitkovat i ve vlastním kompostu. Ale pozor, nezapomeňte ji prokládat listím, větvičkami a hlínou. Někteří zahrádkáři udělají tu chybu, že do kompostéru ukládají jenom trávu a případně nějaký odpad z kuchyně, a pak se diví, když hmota nelibě páchne a zahnívá. Tráva coby dusíkatá složka by měla ideálně tvořit jen 1/3 kompostu, zbytek má být tvořen uhlíkatou hmotou z listí a štěpky.  Proto ani veškeré listí nemusíte ze své zahrady odvážet, ale lze ho využít do kompostu.

Město žádá občany, aby do nádob na BIO odpady dávali přiměřené množství těchto odpadů. Nádoba po jejím naplnění jablky, zeminou apod. bývá těžká, že ji nelze zvednout a vyklopit, plastové nádoby praskají a hrozí i úraz zaměstnanců Služeb města Bechyně, kteří nádoby vyvážejí.

Sběr papíru pro fyzické osoby

Fyzické osoby podnikající, kteří platí v Bechyni poplatek za komunální odpad, tak mohou odevzdávat papír do Sběrného dvora. 

 

Rozmístění NOVÝCH KONTEJNERŮ na oleje a tuky 

Dne 23.12.2019 rozmístili pracovníci SMB, p.o. ve městě Nové kontejnery na oleje a tuky použité z kuchyní, a to v

ul. Čechova (vedle čp. 309 – centrální parkoviště u Veřejného WC ), křižovatka ulic Písecká – Čechova, (vedle čp. 276 – parkoviště),

sídl. Obránců míru (naproti čp. 803), ulice Gabrielova (naproti čp. 364), ulice Písecká (naproti čp. 908 – bývalý Výměník),

ulice Písecká (za čp. 887 – u dětského hřiště, rybník Trubný), ulice Za Trubným (naproti čp. 765 – louka),

křižovatka ulic Luční + sídl. 5. května (vedle čp. 870), parkoviště vedle Supermarketu Terno – sídl. Na Libuši 

a chodník sídl. Na Libuši (vedle čp. 1002 – Pivnice Hermína) a od 3.4.2020 jsou rozmístěny ve Hvožďanech a v Senožatech.

 

 

Ukládání stavebních a demoličních odpadů na sběrném  dvoře

Občané Bechyně a mikroregionu Bechyňsko mohou od listopadu 2018 ukládat stavební suť, stavební materiály s obsahem azbestu (eternit) a jiné stavební

a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (IPA) na sběrném dvoře v Bechyni, a to za poplatek.

Výše poplatku:

Směsi, nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 3,- Kč/kg
Stavební materiály obsahující AZBEST 5,- Kč/kg
Asfaltové směsi obsahující DEHET 12,- Kč/kg

* Uvedené ceny jsou včetně DPH

Stavební suť se rozumí směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek bez obsahu nebezpečných látek. Stavební odpad není

komunálním odpadem, proto nakládání s tímto odpadem není zahrnuto do ročního poplatku vybíraného od občanů za nakládání

s komunálním odpadem. Stavební odpad, je v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bechyně č. 4/2021, článek 10, povinen

každý likvidovat na své náklady.

 

Na sběrném dvoře jsou umístěny automobilové velkokapacitní kontejnery pro jednotlivé komodity tříděného odpadu pod ocelovými přístřešky. V areálu je dále umístěn samostatný uzavřený kontejner – EKO sklad – na nebezpečné látky (monočlánky, zářivky, kyseliny, oleje apod.). Pro uložení polystyrenu a elektrozařízení jsou osazeny stojany na big-bagy. Barevné kovy budou skladovány v uzavřeném kontejneru. Skladový objekt bude sloužit pro uložení mechanismů a strojů (štěpkovač větví, vysokozdvižný  vozík, váha adt.), dále bude využíván pro skladování elektrických spotřebičů (lednice, pračky, televizory atd.). Vzhledem k novým povinnostem při třídění a ukládání odpadů, lze předpokládat určitou dobu zdržení při vykládce. Nebude již možno vyložit odpad na jednu hromadu, ale bude nutno dodržovat řádné třídění. Žádáme proto o trpělivost při dovozu odpadu. Dále upozorňujeme na nutnost dodržování pořádku v celém prostoru areálu sběrného dvora.

 

 

Seznam odpadů, které je možno odkládat na sběrný dvůr:

Katalogové číslo odpadu

Název odpadu

080111  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo  jiné nebezpečné látky
130205 Nechlorované minerální motorové, převodové  a mazací oleje
150202 Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny  a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160103 Pneumatiky (bez disků)
160107 Olejové filtry
160120 Sklo – autosklo
200101 Papír
200102 Sklo
200108 Biologicky rozložitelný odpad
200110 Oděvy
200125 Olej a tuky
200138 Dřevo neuvedené pod číslo 200137
200139 Plasty + polystyren
200140 Kovy
200301 Směsný komunální odpad
200307 Velkoobjemný odpad