Sběrný dvůr

Uzavření Sběrného dvora

Ve dnech 1. května a 8. května 2021 bude UZAVŘEN Sběrný dvůr.

Termíny Svozových dnů na Bio-odpad v ½ roku 2021:

První svoz bude v pondělí 29.3. Další termíny jsou 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6. 2021.

(Info. v roce 2020 se začínal první svoz až 6.4.)

Sběr papíru pro fyzické osoby

Fyzické osoby podnikající, kteří platí v Bechyni poplatek za komunální odpad, tak mohou odevzdávat papír do Sběrného dvora. 

Otevírací doba:

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK  – 12,00 – 17,00 hod.

SOBOTA    – 08,00 – 12,00 hod
.

Tel.: 603 179 307, 734 278 890

Rozmístění NOVÝCH KONTEJNERŮ na oleje a tuky 

Dne 23.12.2019 rozmístili pracovníci SMB, p.o. ve městě Nové kontejnery na oleje a tuky použité z kuchyní, a to v

ul. Čechova (vedle čp. 309 – centrální parkoviště u Veřejného WC ), křižovatka ulic Písecká – Čechova, (vedle čp. 276 – parkoviště),

sídl. Obránců míru (naproti čp. 803), ulice Gabrielova (naproti čp. 364), ulice Písecká (naproti čp. 908 – bývalý Výměník),

ulice Písecká (za čp. 887 – u dětského hřiště, rybník Trubný), ulice Za Trubným (naproti čp. 765 – louka),

křižovatka ulic Luční + sídl. 5. května (vedle čp. 870), parkoviště vedle Supermarketu Terno – sídl. Na Libuši 

a chodník sídl. Na Libuši (vedle čp. 1002 – Pivnice Hermína) a od 3.4.2020 jsou rozmístěny ve Hvožďanech a v Senožatech.

Ukládání stavebních a demoličních odpadů na sběrném  dvoře

Občané Bechyně mohou od listopadu 2018 ukládat stavební suť, stavební materiály s obsahem azbestu (eternit) a jiné stavební

a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (IPA) na sběrném dvoře v Bechyni, a to za poplatek.

Výše poplatku:

Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků –  2 Kč/kg

Stavební materiály obsahující AZBEST                                                           –  5 Kč/kg

Asfaltové směsi obsahující DEHET                                                                 – 12 Kč/kg

Stavební suť se rozumí směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek bez obsahu nebezpečných látek. Stavební odpad není

komunálním odpadem, proto nakládání s tímto odpadem není zahrnuto do ročního poplatku vybíraného od občanů za nakládání

s komunálním odpadem. Stavební odpad je v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bechyně č. 1/2015 článek 12 povinen

každý likvidovat na své náklady.

Na sběrném dvoře jsou umístěny automobilové velkokapacitní kontejnery pro jednotlivé komodity tříděného odpadu pod ocelovými přístřešky. V areálu je dále umístěn samostatný uzavřený kontejner – EKO sklad – na nebezpečné látky (monočlánky, zářivky, kyseliny, oleje apod.). Pro uložení polystyrenu a elektrozařízení jsou osazeny stojany na big-bagy. Barevné kovy budou skladovány v uzavřeném kontejneru. Skladový objekt bude sloužit pro uložení mechanismů a strojů (štěpkovač větví, vysokozdvižný  vozík, váha adt.), dále bude využíván pro skladování elektrických spotřebičů (lednice, pračky, televizory atd.). Vzhledem k novým povinnostem při třídění a ukládání odpadů, lze předpokládat určitou dobu zdržení při vykládce. Nebude již možno vyložit odpad na jednu hromadu, ale bude nutno dodržovat řádné třídění. Žádáme proto o trpělivost při dovozu odpadu. Dále upozorňujeme na nutnost dodržování pořádku v celém prostoru areálu sběrného dvora.

Seznam odpadů, které je možno odkládat na sběrný dvůr:

Katalogové číslo odpadu                                           Název odpadu

                                                

08 01 11               Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo  jiné nebezpečné látky

                                                               

13 02 05               Nechlorované minerální motorové, převodové  a mazací oleje

                                                                    

15 02 02               Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny  a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 03               Pneumatiky

 

16 01 07               Olejové filtry

 

16 01 20               Sklo – autosklo

 

20 01 01               Papír

 

20 01 02               Sklo

 

20 01 08               Biologicky rozložitelný odpad  – tráva

 

20 01 10               Oděvy

 

20 01 25               Olej a tuk

 

20 01 38               Dřevo neuvedené pod číslem  20 01 37

 

20 01 39               Plasty + polystyren

 

20 01 40               Kovy

 

20 03 01               Směsný komunální odpad